„Intrumi Euroopa tarbijate maksearuanne 2022“ on avaldatud. 

Lisateave ›

Klientide õiglane kohtlemine

Oleme määratlenud 10 eetiliste ja usaldusväärsete võla sissenõudmise tavade põhimõtet, mis võivad olla aluseks tulevastele tööstusharu standarditele, mis võimaldavad kõiki kliente õiglaselt ja eetiliselt kohelda, olenemata sellest, kas on olemas tugev tarbijakaitse seadus või mitte.

Intrumi eesmärk on juhtida teed elujõulise majanduse suunas. Me teeme seda, aidates oma klientidel saada tasu oma kaupade ja teenuste eest, et nad saaksid areneda ja kasvada.

Meie klientideks on ligikaudu 80 000 väikest, keskmise suurusega ja suurt ettevõtet ning finantsasutust 24 Euroopa turul. Toetame nende kliente, nii üksikisikuid kui ka ettevõtteid nende võlgadega tegelemisel, et nad saaksid tagasi kontrolli oma finantsolukorra üle. See omakorda toob kasu ühiskonnale tervikuna.

Euroopa suurima krediidihaldusteenuseid pakkuva ettevõttena kanname hoolt selle eest, et meie tegevus oleks eetiline ja jätkusuutlik. Oleme igapäevaselt kontaktis enam kui 250 000 inimesega, kes seisavad silmitsi erineva võlakoormuse ja finantsolukorraga. Meie jaoks on oluline austada ja püüda mõista iga situatsiooni individuaalselt . Me lähtume oma neljast põhiväärtusest - empaatia, eetika, pühendumus ja lahendused - ning oleme kehtestanud ranged suunised, et Intrumi töötajad kohtleksid kõiki inimesi nende väärtuste kohaselt.

Nende jõupingutuste raames oleme välja töötanud üksikasjalikud suunised, milleks on Klientide õiglane kohtlemine, mida rakendatakse kõigis meie tegevustes.  See põhineb eetiliste ja vastutustundlike inkassoteenuste 10 põhiprintsiibil. Need on kindlad põhimõtted, mis peaksid meie arvates olema meie tööstusharu standardiks.

10 eetilise ja usaldusväärse võlgade sissenõudmise põhimõtet

 

  1. Võla sissenõudmise teenuseid tuleb alati osutada kooskõlas kehtivate riiklike õigusaktide, määruste, regulatiivsete juhiste, kohaliku turu käitumise ja nõuetega.

  2. Võlgade sissenõudmise teenuseid tuleb osutada ausalt ja konfidentsiaalselt, tagades, et kõiki üksikisikute esitatud andmeid austatakse ja neid käsitletakse ülima ettevaatusega.

  3. Võlgade sissenõudmise teenuseid tuleb osutada asjakohase hoole, erialaste oskuste ja hoolsusega.

  4. Võla sissenõudjad peavad kohtlema kliente, nii üksikisikuid kui ka ettevõtteid, õiglaselt ja lugupidamisega ning austama nende eraelu puutumatust.

  5. Võla sissenõudjad peavad tagama, et kliendi kulud, tasud ja intressimäärad on alati seaduslikud, mõistlikud ja nõude suhtes proportsionaalsed.

  6. Võlgade sissenõudjad peavad arvestama oma klientide teabevajadusi ja tagama, et kõik klientidega kokkupuutuvad töötajad on koolitatud edastama informatsiooni selgel, õiglasel ja mitte eksitaval viisil.

  7. Võla sissenõudjad peavad huvide konflikte lahendama avalikult, õiglaselt ja eetiliselt. See on eriti oluline juhtumikorraldaja ja kliendi vaheliste huvide konfliktide korral.

  8. Riikides, kus nõustamine on lubatud,  peavad võla sissenõudjad mõistlikus ulatuses tagama nõuande sobilikkuse ning tagama ka klientidele kaalutlusotsuste tegemise võimaluse. 
  9. Võla sissenõudjad peavad tagama klientide varadele piisava kaitse, kui nad on selle eest vastutavad isikud.

  10. Võla sissenõudjad peavad haavatavate klientide puhul võtma kasutusele täiendavaid ettevaatusabinõusid. Võimaliku haavatavuse põhjuste hulka kuuluvad terviseseisundid, olulised elusündmused või piiratud teadmised finantsküsimustes. Haavatavate klientidega tuleb olla eriti hoolikas ja nendega peavad tegelema koolitatud töötajad ning kui see on asjakohane ja võimalik, tuleb nad  suunata edasiasjaomastesse ametiasutustesse, kes saavad pakkuda vastavat tuge.