„Intrumi Euroopa tarbijate maksearuanne 2022“ on avaldatud. 

Lisateave ›

Me kaitseme teie andmeid.

Soovime, et tunneksite end meie lahendusi ja teenuseid kasutades kindlalt. Sellel lehel kirjeldame, kuidas me isikuandmeid töötleme ja miks me kasutame küpsiseid.

Privaatsuspoliitika

Sissejuhatus

Intrum austab kõigi meiega suhtlevate andmesubjektide privaatsust, sõltumata sellest, kas me töötleme isikuandmeid ise või muude isikute nimel. Meie jaoks on tähtis, et igaüks mõistaks, milliseid isikuandmeid me töötleme, miks me seda teeme ja millised on Teie õigused. Seetõttu soovitame läbi lugeda käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis annavad Teile rohkem teavet selle kohta, kuidas Intrum Teie isikuandmeid töötleb.

Privaatsuspoliitikas sätestatakse, kuidas me töötleme Teie isikuandmeid, näiteks võlgade sissenõudmisel või võlanõuete ostmisel. Mõne oma teenuse puhul tegutseme vaid andmete töötlejana ja töötleme Teie isikuandmeid oma kliendi juhiste kohaselt, näiteks kui me osutame arvete haldamise teenuseid. Teabe saamiseks, kuidas Teie andmeid seoses nende teenuste raames töödeldakse, pöörduge palun oma lepingupartneri poole.

Me võime Teie isikuandmeid töödelda erinevatel viisidel ja eri olukordades sõltuvalt sellest, kas Te olete finantsasutusest klient, eraklient, tarnija või tööle kandideerija. Me võime töödelda ka meie veebisaidi (veebisaitide) külastajate isikuandmeid olenevalt sellest, kuidas Te otsustate meiega suhelda. Lubame, et olenemata olukorrast ei müü me Teie isikuandmeid, ei kauple nendega ega kasuta neid kohaldatavate andmekaitsealaste õigusaktide vastaselt.

Kui Te olete klient, leiate lisateavet meie andmetöötluse kohta siit.

Kui Te olete tööle kandideerija, leiate lisateavet meie andmetöötluse kohta siit.

Kui Te olete praegune või tulevane finantsasutusest klient, tarnija või Teil on meiega muud suhted, millega seoses on Teie isikuandmed meile kättesaadavad, leiate lisateavet meie andmetöötluse kohta siit.

Kui Te soovite meile teatada isikuandmetega seotud rikkumisest või saata meile taotluse oma õiguste kohta andmesubjektina, kasutage sellel saidil olevat linki.

Privaatsuspoliitika põhimõtted

Käesolevad põhimõtted käsitlevad viisi, kuidas me töötleme Teie, kui meie praeguse või tulevase kliendi, tarnija,  äripartneri esindaja või Intrumiga koostööd tegeva isiku isikuandmeid.

Miks meil on juurdepääs Teie andmetele ja miks me neid töötleme?

Teie või Teie esindatava ettevõttega lepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks on vajalik Teie isikuandmete töötlemine. Sõltuvalt sellest, kuidas Te otsustate meiega suhelda, võime töödelda ka meie veebisaidi (veebisaitide) või füüsiliste asukohtade külastajate isikuandmeid. Teile võivad huvi pakkuda meie pakutavad kursused, üritused või teave.

Töötleme Teie isikuandmeid üksnes siis, kui meil on selleks seaduslik alus. See tähendab, et töötlemine peab olema vajalik Teie või Teie esindatava ettevõttega sõlmitud lepingu täitmiseks või Teie taotlusel toimingute tegemiseks enne lepingu sõlmimist. Kooskõlas meie õigustatud huviga ja/või Teie nõusolekuga võime kasutada Teie andmeid ka Teile teabe edastamiseks meie teenuste, tulevikuplaanide, analüüside, ürituste ja koolituste kohta, mis on tõenäoliselt Teie huvides või selleks, et meil oleks võimalik täita vajalikke või soovitud ülesandeid, mida ootab ettevõte, keda Te esindate.

Oleme õiguslikult kohustatud Teie isikuandmeid esitama, kui meid auditeerivad ametiasutused ning selleks, et ennetada, teha järelevalvet ja tõendada pettust, rahapesu ja muid kuritegusid.

Teie andmeid säilitatakse turvaliselt vastavalt andmekaitsealastele õigusaktidele.

Milliseid minu isikuandmeid Te töötlete ja miks?

Me säilitame lepinguliste ja ärisuhete haldamiseks vajalikku teavet. Teiega suhtlemiseks ning turvalise ja tõese isikutuvastamise tagamiseks vajame Teie nime, ametinimetust ja kontaktandmeid, nagu aadress, telefoninumber ja e-posti aadress.

Õiguslike kohustuste täitmiseks, näiteks rahapesu tõkestamine, võib meil olla vaja passi või sarnase isikut tõendava dokumendi andmeid ja sellega seotud teavet.

Meie töötajate turvalisuse tagamiseks ja Teie isikuandmete kaitsmiseks kasutame mitmes kohas ka valvekaameraid ning küsime Teilt meie ruumidesse sisenemisel näiteks nime ja telefoninumbrit. Kui meil ei ole andmete säilitamiseks õiguslikke kohustusi, kustutame andmed mõne aja pärast.

Oleme õiguslikult kohustatud Teie isikuandmeid esitama, kui meid auditeerivad ametiasutused ning selleks, et ennetada, teha järelvalvet ja tõendada pettust, rahapesu ja muid kuritegusid.

Sõltuvalt ülesande iseloomust ja asjaomasest riigist võime teha taustauuringu, et kindlaks teha, kas esineb asjaolusid, mis diskvalifitseeriks Teid või Teie esindatava ettevõtte.

Kui Teiega ei ole teisiti kokku lepitud või kui see ei ole vajalik õiguslike nõuete kehtestamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks, siis ei kasuta me isikuandmete erikategooriaid (nimetatakse sageli „tundlikeks isikuandmeteks“, näiteks andmed rassilise või etnilise päritolu, poliitiliste arvamuste, religioossete või filosoofiliste veendumuste, ametiühingu liikmelisuse kohta ning tervist või seksuaalelu puudutavad andmed).

Kas Te edastate minu isikuandmeid teistele isikutele?

Me võime jagada Teie isikuandmeid oma tarnijatega, kes hõlbustavad ja/või osutavad meile teenuseid, näiteks trüki- ja postiteenused, ning seaduslike esindajatega. Võime jagada Teie isikuandmeid ka oma klientidega, kui Te esindate tarnijat, kes moodustab osa teenustest, mida me oma klientidele ja valitsusasutustele osutame.

Meie töötajatel on juurdepääs isikuandmetele. Juurdepääs antakse ainult vajadusel ning kirjeldatud eesmärkidel ja siis, kui töötajal on siduv konfidentsiaalsuskohustus.

Kas minu isikuandmeid edastatakse teise riiki?

Intrumi grupi osana võime edastada Teie andmeid teise riiki. Kui me seda teeme, tagame, et isikuandmete kaitse üldmääruse täitmiseks on olemas sobivad kaitsemeetmed. Üldjuhul ei edastata Teie isikuandmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda (EMP).  Rahvusvahelise võlgade sissenõudmise korral võidakse Teie isikuandmeid edastada meie  esindajatele, kes töötavad vastavas riigis. Me kasutame Teie andmete säilitamiseks ka kolmandast isikust teenusepakkujaid, kellel võib olla juurdepääs Teie andmetele. Need pakkujad võivad asuda väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, sealhulgas Ameerika Ühendriikides (edaspidi USA) ja eeldusel, et on tagatud piisav kaitse. Me ei edasta Teie andmeid kunagi väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda, tagamata Teie isikuandmete turvalisust ja kaitset. Seetõttu kontrollime, et kõik vastuvõtjad on allkirjastanud ELi standardmudeli sätted ja/või teostanud iga juhtumi puhul eraldi andmeedastuse mõjuhinnangu, et edastamist põhjendada või et kõnealune riik tagab andmekaitsealaste õigusaktide kohase piisava kaitse. Me võime avalikustada teavet väljaspool neid rühmi, et aidata ennetada pettust või kui see on seadusega nõutav.

Kui kaua Te minu isikuandmeid säilitate?

Säilitame Teie andmeid nii kaua, kui on vajalik seaduslikul eesmärgil, milleks need koguti, või seni kuni meil on õigustatud huvi neid säilitada, näiteks kuni meie lepingu lõppemiseni ja/või seadusest tuleneva aegumistähtajani, et kaitsta ennast õiguslike nõuete eest. Samuti on meil seadusest tulenev kohustus säilitada Teie isikuandmeid teatava aja jooksul, et ennetada ja tuvastada pettust, avastada ja tõendada rahapesu ning finantsauditite jaoks.

Mis puudutab meie varukoopiaid, siis kustutame Teie andmed ka oma varukoopiatest, kuid alles siis, kui varukoopia tuleb meie varundamispõhimõtete kohaselt taastada. Kui varukoopia tuleb varundamispõhimõtete kohaselt kustutada, kustutame Teie andmed täielikult.

Kas minu suhtes kohaldatakse automaatset otsustusprotsessi?

Me ei kasuta Teie isikuandmeid automaatses otsustusprotsessis.

Millised on minu õigused?

Tähtis on, et Te mõistaksite, et need on Teie isikuandmed, mida me töötleme ja me soovime, et võiksite meid selles usaldada. Isegi kui me ei vaja Teie isikuandmete töötlemiseks luba, on teil seoses Teie isikuandmete töötlemisega palju õigusi.

Teie õigused. Mida see tähendab?

Õigus andmetega tutvuda

Te võite küsida teavet selle kohta, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme, sealhulgas teavet selle kohta:

  • miks me Teie isikuandmeid töötleme,
  • mis liiki isikuandmeid me töötleme,
  • kellega me Teie isikuandmeid jagame,
  • kui kaua me Teie isikuandmeid säilitame või millised on selle aja kindlaksmääramise kriteeriumid,
  • millised on Teie õigused,
  • kust me oleme Teie isikuandmed saanud (kui me ei ole neid Teie käest saanud),
  • kas töötlemine hõlmab automaatset otsustusprotsessi (nn profileerimine),
  • kuidas me tagame Teie isikuandmete kaitse, kui Teie isikuandmed on edastatud EMP-välisesse riiki.

Kogu eespool esitatud teave on kättesaadav käesolevates privaatsuspoliitika põhimõtetes.

Te võite küsida ka koopia isikuandmetest, mida me Teie puhul töötleme. Lisakoopiatega kaasneb aga tasu.

Õigus andmeid parandada

Tähtis on see, et meil oleks Teie kohta õiged andmed ja me soovitame tungivalt, et Te teataksite meile, kui mõni Teie andmetest ei ole õige, näiteks kui olete oma nime vahetanud või kolinud.

Õigus olla unustatud

Kui me töötleme Teie isikuandmeid ebaseaduslikult, näiteks kui me töötleme Teie isikuandmeid kauem kui vajalik või ilma põhjuseta, siis on Teil õigus paluda, et me selle teabe kustutaksime.

Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele

Teil on õigus isikuandmete töötlemist piirata alates Teie taotlusest kuni  me parandame Teie isikuandmeid või kui olete töötlemisest keeldunud ning kuni me uurime küsimust või kinnitame Teie isikuandmete täpsust (või oleme neid Teie juhiste kohaselt muutnud). See tähendab, et me (välja arvatud isikuandmete säilitamine) võime töödelda Teie isikuandmeid ainult Teie nõusolekul, viidates vajaduse korral õiguslikele nõuetele, et kaitsta kellegi teise õigusi või kui see on töötlemisega seotud olulistes avalikes huvides.

Samuti on Teil õigus paluda, et me piiraksime Teie isikuandmete töötlemist, kui töötlemine on ebaseaduslik, kuid Te ei soovi, et me isikuandmed kustutaksime.

Õigus keelduda

Kui Te leiate, et meil ei ole õigust Teie isikuandmeid töödelda, võite töötlemisest keelduda. Sellisel juhul võime jätkata töötlemist vaid siis, kui me esitame kaalukad põhjendused, mis kaaluvad üles Teie huvid, õigused ja vabadused. Kuid me võime alati Teie isikuandmeid töödelda, kui see on nõutav õiguslike nõuete kindlaksmääramiseks, täitmiseks või kaitsmiseks.

Õigus andmete ülekantavusele

Te võite paluda, et Teie isikuandmed, mille Te olete meile nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks töötlemiseks esitanud, antaks Teile struktureeritud, laialdaselt kasutatavas ja masinloetavas vormingus. Samuti on Teil õigus paluda, et see teave edastataks mõnele teisele vastutavale töötlejale.

Nõusoleku tühistamine

Nõusolek ei ole Intrumi andmetöötluse aluseks. Arvestades, et mõned töötlustoimingud peaksid põhinema nõusolekul, on Teil õigus nõusolek tühistada ning seejärel me lõpetame töötlemistoimingud sellel õiguslikul alusel.

Me teavitame Teie taotlus(t)est ka teisi isikuid, kellega oleme Teie isikuandmeid jaganud

Kuidas esitada kaebust andmete kasutamise kohta või kasutada oma õigusi?

Kui soovite esitada kaebuse selle kohta, kuidas me Teie isikuandmeid käitleme, sealhulgas seoses eelkirjeldatud õigustega, võite võtta ühendust meie andmekaitseametnikuga ja me uurime Teie probleemi.

Andmekaitseametnik: DPO_EE@intrum.com

Kui meie vastus Teid ei rahulda või leiate, et töötleme Teie andmeid ebaausalt või ebaseaduslikult, võite esitada kaebuse Andmekaitse  Inspektsioonile. Lisateavet Andmekaitse Inspektsiooni ja sealse kaebuste käsitlemise menetluse kohta leiate siin: http://www.aki.ee/en/inspectorate

Kui Teil on täiendavaid küsimusi selle kohta, kuidas me töötleme Teie isikuandmeid, võtke ühendust meie andmekaitseametnikuga.

Andmesubjekti õigused

Kui te soovite edastada taotlust, mis puudutab teie eraelu puutumatusega seotud õigusi, võite esitada taotluse elektrooniliselt siin.

Andmetega seotud rikkumine

Kui rikkumise tagajärjel on tõenäoline, et tekib suur oht füüsiliste isikute õigustele ja vabadustele, peame põhjendamatu viivituseta teavitama ka asjaomast andmesubjekti. Et aidata meil neid olulisi kohustusi täita, julgustame teid teavitama meid igast andmetega seotud rikkumisest, millest te teadlikud olete, kasutades seda vorm.

Küpsisepoliitika

Meie, Intrum AB (publ), kasutame veebisaidil (www.intrum.com) küpsiseid. Leia poliitika siit.

Tingimused

Sellel veebisaidil sisalduv teave ja kõik sellega seotud Intrumi ettevõtted on toodud ainult informatiivsetel eesmärkidel seoses Intrumi, selle tütarettevõtete ja partneritega ning teenustega, mida nad pakuvad. See ei kujuta endast pakkumist müüa väärtpabereid ja seda ei tohi kasutada seoses investeerimisotsustega.

Sellel veebisaidil esitatud teave on antud „on nagu on“ ilma garantii või tingimusteta, kas otseste või kaudsete, sealhulgas, kuid mitte ainult, mistahes kaudsed garantiid või turustatavuse tingimused, sobivus konkreetseks eesmärgiks või õiguse rikkumise puudumine. Kõik sellised kaudsed tingimused ja garantiid on välja jäetud.

Selle veebilehe külastamisega nõustuste, et Intrum ei vastuta otseste, kaudsete või tulenevate kahjude eest, mis tulenevad sellel veebisaidil, või mistahes muul seotud veebisaidil toodud teabe ja materjali kasutamisest, sealhulgas, kuid mitte ainult saamatajäänud tulu, äritegevuse katkemine, programmide või muu kadumine, isegi juhul, kui oleme selgesõnaliselt hoiatanud selliste kahjude võimalikkusest.

Muud veebisaidid, mis võivad olla sellel veebilehel nimetatud või sellega seotud, ei kuulu Intrumi kontrolli alla. Sellest tulenevalt ei saa Intrum esindada nendel saitidel avaldatud sisu teie jaoks ning asjaolu, et Intrum on andnud teile nende loetelu ei tähenda nende veebisaitide heakskiitu Intrumi poolt. Intrum annab need lingid teile teie mugavuse huvides.

Anname loa materjalide allalaadimiseks ja printimiseks sellelt veebilehelt eesmärgiga seda vaadata, lugeda ja edaspidiseks säilitada. Kõik muu sellel veebisaidil olevate materjalide, kas elektroonilise või paberkoopial, kopeerimine, levitamine või muutmine ilma Intrum eelneva kirjaliku loata, on rangelt keelatud.

Internetist leitud tarkvara kasutamisega kaasnevad teatud ohud ja Intrum palub teil olla ettevaatlik ja veenduda, et olete täiesti teadlik võimalikest ohtudest enne tarkvara allalaadimist Internetist.

Eespool nimetatud erandid ja piirangud kohalduvad üksnes seadusega lubatud ulatuses.

Autoriõigus © 2001–2013 Intrum AB Kõik õigused kaitstud. Sellel veebilehel sisalduvate materjalide autoriõigus kuulub ettevõttele Intrum AB, tütarettevõtetele või selle litsentsiandjatele.

Mõned välja antud pressiteadetes avaldatud teated on tulevikku suunatud avaldused. Teated, mis ei ole ajaloolised faktid, on tulevikku suunatud avaldused. Lisaks eeldatakse, et sellised sõnad nagu „ootab”, „eeldab”, „usub”, „planeerib“, „suunav“ ja sarnased väljendid on mõeldud tulevikku suunatud avalduste määratlemiseks. Kõik sellised tulevikku suunatud avaldused põhinevad Intrum mõistlikele ootustele ajal, mil need tehti. Tulevikku suunatud avaldused ei ole siiski tulevase tulemuse garantii, sest need hõlmavad riske, ebakindlusi ja eeldusi, mis võivad osutuda valeks ning mille tulemusel võivad Intrum tegelikud tulemused ja kogemused oluliselt erineda eeldatavatest tulemustest või muudest ootustest, mida väljendatakse sellistes tulevikku suunatud avaldustes.

Riskid, ebakindlused ja eeldused, mis võivad mõjutada Intrum tulemuslikkust, hõlmavad järgmist: võimalus, et majanduslikud või muud tingimused võivad kaasa tuua nõudluse vähenemise Intrum toodete ja teenuste järele kogu maailmas. Intrum suutlikkus edukalt ellu viia oma majanduskasvu kava, sealhulgas suutlikkus saavutada oma finantspaindlikkuse eesmärgid Intrum poolt kavandatud tingimustel; muutused CMSi tööstusharus ja turgudel, sealhulgas klientide eelistuste muutused teenuste/toodete osas; konkurentsisurve, mis põhjustab hinnalangust ja/või turuosa kaotust; investeeringute ja välisriikides tegutsemisega seotud ohud, sealhulgas välismajanduse tingimused, vahetuskursi kõikumised, regulatiivne keskkond ja kultuurieripärad; Intrum suutlikkus edukalt integreerida hiljutised ja tulevased omandamised, liidud ja investeeringud; Intrum suutlikkus kaitsta oma salastatud teavet ja tehnoloogiat; põhiliste ärivarade potentsiaalne kaotus, sealhulgas andmekeskuse võimsus, või telekommunikatsioonivõrkude või -allikate katkemine; muutused seadusandluses, raamatupidamises, regulatiivses ja ärikeskkonnas, mis mõjutavad Intrum  võimet koguda, hallata, koondada ja kasutada andmeid; Intrum võime meelitada ja säilitada põhitöötajaid; ning konkurentsimõju, mida eurole üleminek võib põhjustada Intrum hinnakujundusele ja turundusstrateegiatele.

Intrum ei võta endale kohustust uuendada tulevikku suunatud avaldusi, et peegeldada tulevasi sündmuseid või tingimusi.

Küpsised. Kui külastate meie veebisaiti, võime saata teie arvutisse „küpsiseid“. Küpsis on väike tekstifail või andmete osa, mida veebisait, mida te külastasite, võib paigutada või salvestada teie arvutisse. Küpsised ise ei sisalda teavet, mis võivad teid isiklikult identifitseerida. Kuid kui annate meile isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid (näiteks kui registreerite Internetipõhise teenuse kasutamiseks või meie poolt antud parool), võidakse see teave siduda küpsises salvestatud andmetega. Küpsiseid on kahte liiki. Üks salvestab faili pikemaks ajaks teie arvutisse ja see võib jääda teie arvutisse ka pärast selle välja lülitamist. Sellist küpsist võidakse kasutada näiteks selleks, et pidada meeles külastaja seadistused tema viimasel külastusel veebisaidile. Teist liiki küpsiseid nimetatakse „seansiküpsisteks“. Veebisaidi külastamisel talletatakse seansiküpsised ajutiselt teie arvuti mällu. Seansiküpsiseid ei talletata teie arvutis kaua, kuna need kaovad veebibrauseri sulgemisel. Intrum veebisait ei kasuta seansiküpsiseid.

Küpsiste vältimine. Enamiku Interneti-brauserite puhul saate seadistada brauseri nii, et see blokeerib küpsised, kustutab küpsised teie arvuti kõvakettalt või teatab teile enne küpsiste salvestamist, et veebisait sisaldab küpsiseid. Lisateavet nende funktsioonide kohta saate brauseri juhendist või spikriaknast. Pange tähele, et mõned meie veebisaidid ei pruugi küpsiste kasutamiseta korralikult töötada.

Isiku tuvastamist võimaldavad andmed. Me ei kogu teie isiku tuvastamist võimaldavad andmeid ilma teie teadmata ja loata, samuti me ei müü ega rendi selliseid andmeid. Selleks, et pakkuda teile konkreetset toodet, teenust või teavet või teha tehing, võime paluda teilt isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid. Sellisteks andmeteks võivad olla näiteks teie nimi, tiitel, postiaadress, arve saatmise aadress, e-posti aadress, telefoninumbrid ja/või faksinumbrid. Isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid kogutakse ainult juhul, kui see on vajalik toote, teenuse või teabe esitamiseks, tehingu tegemiseks või kui edastate selle meile muul eesmärgil, näiteks kui kandideerite tööle.