„Intrumi Euroopa maksearuanne 2022“ on avaldatud. Loe lähemalt>>>

Isikuandmete puutumatust käsitlev teade

Käesolevas isikuandmete puutumatust käsitlevas teates määratakse kindlaks see, kuidas Intrum käsitleb Intrumi vabadele ametikohtadele kandideerivate isikute isikuandmeid, kui need saadakse otse kandidaatidelt või kolmandatelt isikutelt kandidaatide valiku protsessi ajal.

1. Töödeldavate isikuandmete liigid

Kui esitate oma taotluse vabale ametikohale, võime töödelda Teie järgmisi isikuandmeid:

Isikut tuvastavad andmed ja kontaktandmed. Ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber.

Hariduse, kvalifikatsiooni, töökogemuse, kutseoskuste ja isikuomadustega seotud andmed.

Teave hariduse, võõrkeelteoskuse, kutseoskuste ja võimete kohta; teave varasema karjääri ja töökogemuse kohta (töökohad, ametikohad, ametikohtade tasandid); isikuomadused ja muu teave, mis on vajalik kandidaadi sobivuse hindamiseks pakutavale ametikohale ning mis võidakse esitada kandidaadi elulookirjelduses ja/või motivatsioonikirjas.

Kui Te juba töötate Intrumis ja soovite asuda teisele ettevõttesisesele ametikohale, võime kasutada ka Teie personalitoimikust saadud teavet, et täiendada vabale ametikohale kandideerides esitatud infot.

Andmed, mis on nõutavad üldiste oskuste, kutseoskuste ja isiksuse hindamiseks.

Vajadusel võime paluda Teil läbida oskuste, isiksuse ja kognitiivsete võimete hindamise. Sellistel hindamistel kasutatakse tavaliselt kolmanda isiku tarkvara või kolmandast isikust ettevõtet, kes jagab meiega tulemusi. Enne selle hindamise läbiviimist anname Teile lisateavet Teie konkreetse olukorra kohta.

Töölevõtmisele eelneva taustakontrolli jaoks vajalikud andmed. Olenevalt kandideeritavast ametikohast võime teha töölevõtmisele eelneva taustakontrolli, et välistada suurt huvide konfliktiohtu või muid asjaolusid, mis takistavad Teid asumast kandideeritavale ametikohale. Seda, kas taustakontrolli tehakse või mitte, samuti selle ulatust ja eesmärki arutatakse Teiega enne taustakontrolli alustamist.

Soovitused.

Võime küsida soovitusi (koguda Teie isikuandmeid seoses kvalifikatsiooni, kutseoskuste ja isikuomadustega) isikutelt, kellega olete varem koos töötanud. Kui me otsustame neid andmeid hankida, siis teavitatakse Teid sellest nõuetekohaselt ette. Kui oleme saanud Teie nõusoleku, siis võime küsida soovitusi isikutelt, kellega Te praegu koos töötate. Üldiselt võtame isikutega ühendust siis, kui olete esitanud meile nende nimed ja kontaktandmed. Kui Te olete juba Intrumi töötaja, võime küsida soovitusi Teie juhilt ja/või kolleegidelt.

2. Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Intrum töötleb Teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

Värbamine. Töötleme isikuandmeid, et võtta kandidaadiga ühendust ja leppida kokku intervjuu võimalikud kuupäevad, hinnata kandidaadi kutsealast sobivust vabale ametikohale, koostada vajalikud dokumendid kandidaadi töölevõtmiseks jne.

Töölevõtmisele eelnev taustakontroll

Mõningatel juhtudel võime olla sunnitud töötlema andmeid, et viia läbi kandidaadi töölevõtmisele eelnev taustakontroll suure huvide konfliktiohtu või muude asjaolude välistamiseks, mis takistavad Teid asumast kandideeritavale ametikohale.

Vaidluste lahendamine. Võime töödelda Teie isikuandmeid vaidluste, kaebuste või kohtumenetluste lahendamise eesmärgil.

3. Isikud, kes võivad omada juurdepääsu Teie andmetele

Intrum võib esitada kooskõlas isikuandmete kaitse õigusaktidega Teie isikuandmeid asjaomastele kolmandatele isikutele järgmistel asjaoludel:

- Kui soovime teavet kolmandatelt isikutelt (nagu eespool kirjeldatud), siis esitame neile Teie ees- ja perekonnanime ning muu teabe, et nad saaksid meile esitada Teie kohta asjakohast teavet.

- Võime esitada Teie isikuandmed meie nimel tegutsevatele lepingupartneritele (volitatud töötlejad), näiteks teenuseosutajatele. Volitatud töötlejad võivad töödelda isikuandmeid üksnes eespool kirjeldatud eesmärkidel ning üksnes kooskõlas meie juhistega.

- Võime esitada Teie isikuandmeid näiteks õiguskaitseorganitele või muudele valitsusasutustele, kui see on nõutav seaduse või kohtumääruse alusel.

- Võime edastada Teie isikuandmeid Intrumi kontserni ettevõtetele üksnes isikuandmete kaitse alaste õigusaktidega lubatud määral.

Teistele andmesaajatele võime esitada Teie isikuandmeid ainult põhjendatud juhtudel.

Intrumi konfidentsiaalsuskohustust täitma kohustatud töötajatel võib olla juurdepääs Teie isikuandmetele juhul, kui see on vajalik eespool kirjeldatud eesmärkidel.

4. Teie isikuandmete töötlemise asukoht

Teie isikuandmetele pääsevad juurde Euroopa Majanduspiirkonnas asuvad töötajad. Teie andmetele võidakse pääseda ligi ka Šveitsis, mille seadused tagavad Euroopa Liiduga samaväärse andmekaitse taseme.

Intrum võib kaasata kolmandaid isikuid (teenuseosutajaid), kes võivad asuda väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, sealhulgas USAs. Me ei edasta Teie isikuandmeid Euroopa Majanduspiirkonna välistele riikidele, kui me ei suuda tagada piisavat kaitsetaset. Seega tagame, et kõik andmesaajad on allkirjastanud ELi standardlepingutingimused, et kinnitada edastamist, või et isik tagab piisava andmekaitsetaseme kooskõlas kohaldatavate õiguslike nõuetega, samuti kooskõlas programmiga „US Privacy Shield“, mis kohustab USA äriühinguid tagama kõrgema andmekaitsetaseme, kui on nõutav USA õigusega. Me võime esitada teavet väljaspool neid rühmi pettuse ärahoidmiseks või juhul, kui me peame seda tegema kooskõlas õiguslike nõuetega.

5. Isikuandmete säilitamine

Me säilitame Teie isikuandmeid piiratud aja jooksul ning kustutame isikuandmed pärast seda, kui neid ei ole enam töötlemise eesmärgil vaja. See tähendab, et me säilitame Teie isikuandmeid kandideerimise ja värbamise ajal ning kustutame need pärast seda, kui oleme leidnud sobiva kandidaadi, välja arvatud juhtudel, kui edasine töötlemine on vajalik vaidluste lahendamisteks või andmete valitsusasutustele ja/või kohtule esitamiseks. Kui me oleme Teid valinud vabale ametikohale, siis töötleme Teie personaaltoimikus olevaid isikuandmeid kooskõlas oma töötajate andmete kaitse suunistega.

Teie nõusoleku korral võime töödelda isikuandmeid ühe aasta jooksul pärast valikumenetlust, et teavitada Teid vabadest ametikohtadest.

6. Teie andmete töötlemise õiguslik alus

Olenevalt töötlemise eesmärgist töötleme Teie isikuandmeid tuginedes õiguspärasele andmete töötlemise alusele, mis hõlmab õigusliku kohustuse täitmist; lepingu sõlmimist; olukorda, kus selline töötlemine on vajalik meie õigustatud huvides ning juhul, kui annate nõusoleku andmete töötlemiseks.

7. Teie õigused andmekaitseõiguse alusel

Teil kui andmesubjektil on teatavad õigused Euroopa Liidu andmekaitse õigusaktide alusel.

Juurdepääsuõigus

Teil on õigus saada teavet selle kohta, kuidas me käsitleme Teie isikuandmeid ning saada koopia töödeldavatest andmetest.

Teavet isikuandmete töötlemise kohta esitatakse Teile tavaliselt kirjalikult, välja arvatud juhul, kui nõutakse teisiti; kui olete esitanud taotluse elektrooniliselt, siis esitatakse andmed võimalusel Teile elektrooniliselt.

Õigus andmete parandamisele

Võtame vajalikke meetmeid, et tagada Teie kohta hoitava teabe täpsus ja korrektsus. Samas on Teil õigus paluda meie ettevõttel parandada oma isikuandmeid, kui leiate, et töödeldud andmed on ebatäpsed või ebaõiged.

Õigus andmete kustutamisele

Teatavatel asjaoludel võite Te taotleda andmete kustutamist. Seda eelkõige juhul, kui Teie isikuandmed ei ole enam vajalikud töötlemise eesmärgil ja/või neid töödeldakse ebaseaduslikult, nt Teie andmeid töödeldakse edasi pärast seda, kui olete oma nõusoleku tagasi võtnud.

Samas võetakse sel juhul arvesse ka muid andmete töötlemise õiguspärasust määravaid asjaolusid. Näiteks on meil õigus töödelda Teie isikuandmeid, kuna meil on kohustus täita seadust, seega me ei saa alati Teie taotlust rahuldada.

Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele

Teatavatel asjaoludel on Teil õigus paluda meil Teie isikuandmete kasutamine peatada, näiteks kui Te arvate, et isikuandmed võivad olla ebatäpsed, või arvate, et me ei pea rohkem Teie isikuandmeid kasutama.

Sellisel juhul võime töödelda Teie isikuandmeid üksnes (välja arvatud isikuandmete salvestamine) Teie nõusolekul või õiguslike nõuete esitamise, jõustamise või kaitsmise eesmärgil, et kaitsta teise isiku õiguseid või avalikku huvi. Te võite taotleda töötlemise piiramist ka juhul, kui me töötleme teie andmeid ebaseaduslikult, aga Te ei soovi nende kustutamist.

Andmete ülekandmise õigus

Teil on õigus taotleda meile esitatud ja meie poolt Teie nõusoleku alusel või meie lepinguliste kohustuste täitmiseks töödeldavate isikuandmete ülekandmist Teile ja/või muule vastutavale töötlejale struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus.

Õigus esitada vastuväiteid

Teil on õigus esitada vastuväide töötlemisele, mis põhineb Teie õigustatud huvidel. Teie vastuväite korral võime jätkata Teie isikuandmete töötlemist üksnes Teie huvide, õiguste ja vabaduste suhtes ülimuslikul õiguslikul alusel.

Õigused seoses automatiseeritud otsuste tegemisega

Teil on õigus selleks, et Teie puhul ei kohaldataks automatiseeritud otsuste tegemist, sealhulgas profiilianalüüsi, mis tekitab Teile õiguslikke tagajärgi või millel on sarnane oluline mõju. Intrum ei kasuta värbamis- või töölevõtmisprotsessis üldiselt automatiseeritud otsuste tegemist või profiilianalüüsi, aga kui Teie suhtes on tehtud automatiseeritud otsus ning Te ei ole selle tulemusega nõus, võite meiega ühendust võtta, kasutades alltoodud andmeid, ning paluda meil otsus uuesti läbi vaadata.

Õigus nõusolek tagasi võtta

Enamikul juhtudel ei põhine Teie isikuandmete töötlemine Teie nõusolekul. Samas võib juhtuda, et me palume teatavatel juhtudel Teie nõusolekut. Kui me seda teeme, on Teil õigus igal ajal nõusolek Teie isikuandmete edasiseks kasutamiseks tagasi võtta.

8. Kuidas võtta meiega ühendust seoses Teie isikuandmete töötlemisega ja andmesubjekti õigustega

Kui soovite seoses Teie isikuandmete töötlemisega või andmesubjekti õigustega ühendust võtta meie andmekaitseametnikuga, võite saata meile e-kirja aadressil DPO_EE@intrum.com.

Kui meie vastus ei rahulda Teid või arvate, et me töötleme Teie isikuandmeid ebaseaduslikult, võite võtta ühendust Andmekaitse Inspektsiooniga (üldtelefon 627 4135, info@aki.ee või https://www.aki.ee/et/inspektsioon/poordu-inspektsiooni-poole).