Isikuandmete kaitset käsitlev avaldus

Te kandideerite töökohale Intrumis – see isikuandmete kaitset käsitlev avaldus kohaldub Teile ja Teie isikuandmetele, kui Te esitate avalduse tööle kandideerimiseks. Intrum on rahvusvaheline kontsern, millel on palju erinevaid tütar- ja sõsarettevõtteid erinevates riikides. Selle isikuandmete kaitset käsitleva avalduse tähenduses vastutab Teie isikuandmete kaitse eest see Intrumi üksus, kellele Te oma avalduse esitasite (vastutav andmetöötleja). See avaldus seletab, kuidas me kasutame Teilt või kolmandatelt pooltelt kogutavaid isikuandmeid tööle kandideerimise protsessi jooksul. Me võime privaatsuspoliitikat aeg-ajalt muuta ilma Teid teavitamata, seega palun kontrollige seda eeskirja regulaarselt. Privaatsuspoliitika käesolev versioon avaldati 1. aprillil 2018.

1. Isikuandmete liigid

Kui Te esitate meile oma avalduse, kogume järgmiseid andmeid:

 • Kontaktandmed. Näiteks Teie nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber.
 • Teave Teie resümeest/ CV-st. Näiteks Teie teenistuskäik, hariduskäik, oskused, keeleoskus ja mis tahes muu teave, mille otsustate oma resümees/ CV-s ära tuua.
 • Motivatsioonikiri. Mis tahes teave, mida otsustate oma motivatsioonikirjas avaldada.
 • Tööle sobivus. Võib juhtuda, et peate tõendama, et Teil on seadusega lubatud töösuhet alustada.
 • Hea maine avaldus. Sõltuvalt töökoha iseloomust ja asjakohasest riigist võime paluda Teil taotleda valitsuselt hea maine avalduse, mis tõendab, et Teid pole süüdi mõistetud üheski seaduserikkumises, mis diskvalifitseeriks Teid sellelt töökohalt.

Lisaks võime küsida teavet kolmandatelt pooltelt, sõltuvalt sellest, millisele töökohale te kandideerite.

 • Ettevõttesisesed avaldused. Kui Te juba töötate Intrumis ning kandideerite mõnele teisele ettevõttesisesele töökohale, võime kasutada Teie kohta olemasolevat teavet lisaks teabele, mida annate meile töökohale kandideerides.
 • Hindamine. Võime paluda Teil läbida oma oskuste, isiksuse või kognitiivsete võimete hindamise. Selliseid hindamisi viib tavaliselt läbi sõltumatu tarkvara või sõltumatu ettevõte, kes meiega tulemusi jagab. Enne sellise hinnangu läbimist anname Teile rohkem teavet Teie spetsiifilise olukorra kohta.
 • Töölevõtmise eelne taustakontroll. Sõltuvalt töökoha iseloomust ja asjakohasest riigist võime paluda töölevõtmise eelse taustauuringu eksperdil kindlaks teha, kas esineb mis tahes asjaolusid, mis diskvalifitseeriks Teid sellelt töökohalt. Taustauuringu toimumist, selle ulatust ja eesmärki arutatakse Teiega enne taustauuringu algust.
 • Soovitused. Võime küsida soovitusi isikutelt, kellega Te olete varem koos töötanud. Üldjuhul võtame selliste isikutega ühendust vaid siis, kui olete andnud nende nimed ja kontaktandmed. Kui olete juba Intrumi töötaja, võime küsida soovitusi Teie ülemuselt ja/või kaastöötajatelt, ilma et Teid sellest teavitaksime.

2. Töötlemise eesmärk

 Vastutav andmetöötleja töötleb Teie andmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Värbamine. Me töötleme Teie andmeid, et teha kindlaks, kas Te olete kvalifitseeritud kandidaat selle töökoha jaoks, kuhu Te kandideerisite.
 • Vaidluste lahendamine. Võime töödelda isikuandmeid, et lahendada vaidlusi, kaebusi või kohtumenetlusi.
 • Seaduste täitmine. On võimalik, et peame Teie isikuandmeid töötlema seadusele või kohtumäärusele vastamiseks.

3. Pooled, kellel võib olla ligipääs Teie andmetele

Vastutav andmetöötleja võib Teie isikuandmeid jagada kolmandate pooltega järgmistel juhtudel:

 • Kui saame teavet kolmandatelt isikutelt (nagu eespool kirjeldatud), anname neile Teie nime ja mis tahes muu teabe, mida neil on vaja, et anda meile Teie kohta asjakohast teavet.
 • Võime jagada Teie isikuandmeid kolmandate pooltega, kes meie nimel tegutsevad, näiteks teenusepakkujaga. Sellistel juhtudel võivad need kolmandad pooled kasutada Teie isikuandmeid ainult ülalkirjeldatud otstarvetel ja ainult meie juhistega kooskõlas;
 • Meie töötajatel on juurdepääs isikuandmetele. Sellistel juhtudel antakse juurdepääs ainult ülalkirjeldatud otstarvetel ja ainult siis, kui töötaja on seotud konfidentsiaalsuskohustusega;
 • Me võime jagada Teie isikuandmeid näiteks õiguskaitseasutustega või muude valitsusasutustega, kui see on nõutav seaduse või kohtumäärusega.

4. Isikuandmete asukoht

Kuniks Teie isikuandmed on meie hoole all, on neile juurdepääs personalil Euroopa Majanduspiirkonnas. Teie andmeid võidakse töödelda ka Šveitsis, mille seadustel on Euroopa Liiduga sarnane andmekaitse tase.

Intrum kasutab kolmandast isikust teenusepakkujaid Teie andmete säilitamiseks. Need pakkujad võivad asuda väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, sealhulgas, kuid mitte ainult, Ameerika Ühendriikides. Nendes riikides üldjuhul puuduvad seadused, mis kaitseks Teie isikuandmeid samal määral kui Euroopa Liidus. Seetõttu tagab Intrum, et on olemas leping selle kolmanda poolega, mis tagab Teie isikuandmete kaitse. Kui Te sooviksite sellest lepingust koopiat saada, palun võtke meiega ühendust, kasutades selleks alltoodud kontaktandmeid. Võime ka kasutada Privacy Shield programmi, mis on programm, kus USA ettevõtted kasutavad kõrgemat privaatsusekaitse taset, kui on nõutud USA seadustega. Võtke meiega ühendust, kasutades alltoodud kontaktandmeid, kui soovite selle kohta rohkem infot.

5. Isikuandmete säilitamine

Me säilitame Teie isikuandmeid piiratud aja jooksul ning kustutame Teie isikuandmed pärast seda, kui neid pole enam töötlemise eesmärgil vaja. See tähendab, et me säilitame Teie isikuandmeid kandideerimisprotsessi ajal ja kustutame need pärast, kui oleme leidnud sobiva kandidaadi. Kui valime Teid töökohale, säilitame Teie isikuandmeid meie personaliosakonna privaatsussuunistega vastavuses.

Võime töödelda Teie isikuandmeid pikema perioodi jooksul pärast kandideerimisprotsessi lõppemist, kui tegu on poolelioleva õigusvaidlusega või kui Te olete meile andnud loa hoida oma isikuandmeid registris pikema ajavahemiku jooksul.

6. Teie andmete töötlemise õiguslik alus

Töötleme Teie isikuandmeid alusel, et töötlemine on meie õigustatud huvide jaoks vajalik. Meie õigustatud huvi antud juhul on värvata kvalifitseeritud kandidaate. Mõnedel juhtudel oleme kohustatud Teie isikuandmeid töötlema õigusliku kohustuse tõttu.

 

7. Teie õigused andmekaitseseaduse alusel

Teil on Euroopa Liidu andmekaitseseaduse alusel teatud õigused.

Juurdepääsuõigus

Teil on õigus koopiale isikuandmetest, mida me Teie kohta säilitame, ja õigus teatud üksikasjadele, kuidas me neid andmeid kasutame.

 

Teie isikuandmed esitatakse Teile tavaliselt kirjalikult, kui pole nõutud teisiti, või kui Te olete esitanud nõude elektrooniliselt, esitatakse see teave Teile võimaluse korral samuti elektrooniliselt.

 

Õigus andmete parandamisele

Kasutame mõistlikke meetmeid tagamaks, et teave, mis meil Teie kohta on, oleks täpne ja täielik. Kui aga leiate, et see pole nii, võite meilt paluda seda uuendada või muuta.

 

Õigus andmete kustutamisele

Teatud asjaolude korral on Teil õigus nõuda meilt Teie isikuandmete kustutamist, näiteks kui isikuandmed, mida me kogusime, ei ole enam esialgse otstarbe jaoks vajalikud või kui Te tühistate oma nõusoleku. Teie nõuet andmete kustutamisele tuleb vaadelda kogumis teiste teguritega. Näiteks võivad meil olla juriidilised ja regulatiivsed kohustused, mis tähendab, et me ei saa Teie nõudele vastu tulla.

 

Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele

Teatud asjaolude korral on Teil õigus meilt paluda Teie isikuandmete kasutamine lõpetada, näiteks kui Te arvate, et meie olemasolevad isikuandmed on muutunud ebaõigeks, või kui Te arvate, et meil pole enam tarvis Teie isikuandmeid kasutada.

 

Õigus andmete ülekantavusele

Teatud asjaolude korral on Teil õigus paluda, et me kannaks Teie poolt meile antud isikuandmed üle Teie valitud kolmandale isikule.

 

Keeldumisõigus

Teil on õigus keelduda töötlemisest, mis põhineb meie õigustatud huvidel. Kui meil pole töötlemiseks mõjuvat õiguslikku põhjust, ei töötle me sellel alusel enam isikuandmeid, kui Te esitate vastuväite. Pange siiski tähele, et see tähendab, et me ei võta Teie kandideerimisavaldust enam arvesse.

 

Automatiseeritud otsuste tegemisega seotud õigused

Teil on õigus sellele, et Teile ei rakendata automatiseeritud otsuste tegemist, sealhulgas profileerimist, mis toob Teile kaasa õiguslikud mõjud või omab sarnast olulist mõju. Intrum ei kasuta tavaliselt värbamisprotsessis automatiseeritud otsuste tegemist või profileerimist, kui aga Teie puhul on automatiseeritud otsustamist rakendatud ning Te ei nõustu tulemusega, saate meiega ühendust võtta, kasutades alltoodud kontaktandmeid ja paludes meil otsus läbi vaadata.

 

Õigus nõusolek tühistada

Enamikul juhtudel ei põhine Teie isikuandmete meiepoolne töötlemine Teie nõusolekul. Küll aga võime Teie nõusolekut küsida spetsiifiliste juhtumite korral. Kui me seda teeme, on Teil õigus tühistada oma nõusolek oma isikuandmete edasiseks kasutamiseks.

8. Kontaktandmed

Kui Te soovite meie andmekaitsespetsialistiga ühendust võtta seoses Teie isikuandmete töötlemisega, palun saatke meile e-kiri inkasso@intrum.ee.