Tähelepanu! 

Seoses kehtestatud eriolukorraga riigis ning vajadusega takistada viiruse levikut ja kaitsta oma töötajate tervist, sulgeme Intrumi kontori külastajatele.

Teil on võimalik meiega kontakteeruda telefonil +372 880 3296  või saata e-kiri aadressile: inkasso@intrum.ee.

 

Lugupidamisega

Intrum Estonia AS

Privaatsuspoliitika

Intrum austab kõigi meiega suhtlevate andmesubjektide privaatsust, sõltumata sellest, kas me töötleme isikuandmeid ise või muude isikute nimel. Meie jaoks on tähtis, et igaüks mõistaks, milliseid isikuandmeid me töötleme, miks me seda teeme ja millised on Teie õigused. Seetõttu soovitame läbi lugeda käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis annavad Teile rohkem teavet selle kohta, kuidas Intrum Teie isikuandmeid töötleb.

Miks meil on juurdepääs Teie andmetele ja miks me neid töötleme?

Teie esialgse lepingu tingimuste kohaselt võidakse Teie isikuandmeid edastada kolmandale isikule juhul, kui makseid ei tehta võlgade sissenõudmisel vastavalt kokkuleppele, kui me oleme ostnud Teie võlgnevuse ja nõuame nüüd võla tasumist ning kui meilt palutakse Teie võla haldamist, Teie vara müümist või muid teenuseid, mida me osutame. Nende teenuste osutamiseks on meil luba Teie andmetele juurde pääseda ja neid töödelda.

Töötleme Teie isikuandmeid üksnes siis, kui meil on selleks seaduslik alus. Võlgade haldamine on avalikku huvi teeniv ülesanne ja meil on Teie isikuandmete töötlemiseks õigustatud huvi. Seega on võla sissenõudmiseks vajalike isikuandmete töötlemine lubatud isegi siis, kui Te töötlemisega ei nõustu. Kooskõlas oma õigustatud huviga võime läbi viia ka jälgimistegevusi, et tagada võlgade sissenõudmise hea tava järgimise, koguda andmeid eri allikatest, näiteks krediidialaste andmete registrist, varasematest nõuetest, mida Teie kohta säilitame ja avalikest registritest, kontrollimaks, et meie käsutuses olevad andmed on õiged ning et jagada Teie andmeid heakskiidetud kolmandate isikutega nagu näiteks teised avaliku ja erasektori võlgade sissenõudmise talitused ja krediidireitingu agentuurid. Teie andmeid säilitatakse turvaliselt vastavalt andmekaitsealastele õigusaktidele.

Teie nõusolekut ei küsi seoses Teie võlanõuete ostmise teenustega. Kui ostame Teie võla Teie algselt lepingupartnerilt, saame ostuprotsessi osana peamiselt anonüümseid andmeid ning kasutame portfellide prognoosimiseks meie käsutuses olevat statistilist ja finantsteavet. Ostetud võlanõuete lepingupartneriks oleme meie. Hiljem võlga sisse nõudes teeme seda oma lepingu ja oma ülesande täitmiseks ning töötleme Teie isikuandmeid õigustatud huvist lähtuvalt.

Milliseid minu isikuandmeid Te töötlete ja miks?

Me säilitame Teie võlgnevuse haldamiseks vajalikku teavet. Teiega suhtlemiseks ning turvalise ja tõese isikutuvastamise tagamiseks vajame Teie nime, isikukoodi, sünniaega ja kontaktandmeid, nagu aadress, telefoninumber ja e-posti aadress.

Samuti säilitame Teie maksevõime hindamiseks, riskianalüüsi tegemiseks ja riskijuhtimiseks, maksegraafikute koostamiseks ja võla järelevalveks sellist finantsteavet nagu maksete ajalugu, makseviivituse üksikasjad, laenuandmed, teave Teie võla, sissetuleku, varade, krediidi, laenude, maksete ajaloo ja krediidireitingu kohta.

Teie olukorra paremaks mõistmiseks ja Teie võlgnevuse kohta teadliku otsuse tegemiseks hoiame alles ka Teie põhjendused maksete tegemata jätmise kohta: sõltuvalt teabest, mida meile esitate, näiteks isiklikud või perekondlikud põhjused, tööga seotud probleemid jne.

Meie käsutuses olevad isikuandmed on vajalikud ka õiguslike nõuete kaitsmiseks või muu täideviimise või jõustamise eesmärgil. Kasutame Teie isikuandmeid ka võlgade sissenõudmise hea tava tagamiseks, näiteks hinnates tegevusi sealhulgas varasemate andmete ja tulemuste ning telefonivestluste salvestamise alusel, et parandada meie teenuse kvaliteeti, koolitada oma töötajaid ja dokumenteerida Teie õigusi. Telefonivestlused salvestuvad automaatselt, kuid neid säilitatakse vaid Teie nõusolekul. Juhul kui Te vaidlete vastu telefonivestluse salvestamisele, siis me kustutame salvestised viivitamata. Kui meil ei ole telefonivestluste säilitamiseks õiguslikke kohustusi, kustutame salvestused peale 180 kalendripäeva.

Oleme õiguslikult kohustatud Teie isikuandmeid esitama, kui meid auditeerivad ametiasutused ning selleks, et ennetada, teha järelvalvet ja tõendada pettust, rahapesu ja muid kuritegusid.

Me anname juurdepääsu Teie isikuandmetele või jagame neid krediidireitingu agentuuride või heakskiidetud kolmandast isikust tarnijatega.

Omades vastutust ettevõttena ja positsioonist ühiskonnas esitame anonüümseid statistilisi andmeid, tulemuskaarte ja analüüse, mille alusena võidakse kasutada Teie andmeid.

Meie käsutuses olevat teavet Teie kohta võidakse anonüümselt kasutada meie äri arendamiseks. Teie isikuandmeid võidakse kasutada vajaduse korral Teie isikuandmete turvamiseks ja meie IT-süsteemide asjakohase katsetamise ja muutmise tagamiseks.

Isikuandmete erikategooriaid (vt allpool) ei kasutata kui Teiega on kokku lepitud teisiti või kui see on vajalik õiguslike nõuete kehtestamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks.

Kas te töötlete minuga seoses tundlikke andmeid?

Isikuandmete erikategooriaid (nimetatakse sageli „tundlikeks isikuandmeteks“, näiteks andmed rassilise või etnilise päritolu, poliitiliste arvamuste, religioossete või filosoofiliste veendumuste, ametiühingu liikmesuse kohta ning tervist või seksuaalelu puudutavad andmed) ei kasuta, kui Teiega ei ole teisiti kokku lepitud või kui see ei ole vajalik õiguslike nõuete kehtestamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks.

Teie huvides on teavitada meid mis tahes terviseprobleemidest, puudest ja/või Teie eraelu puudutavatest isikuandmetest, mis võivad mõjutada Teie suutlikkust oma võlgnevuse tagasimakseid teha. See võimaldab meil võtta kasutusele mõistlikke meetmeid, et tulla vastu Teie vajadustele või nõuetele, näiteks lubades kasutada maksete tasumisel maksepuhkust, andes võimaluse tasuta sõltumatu võlanõustamise saamiseks või kohandada Teie maksegraafikut.

Me kasutame seda teavet Teie abistamiseks ja me säilitame seda nii kaua, kui on otstarbekas või seni, kuni teatate meile, et ei ole enam andmete töötlemisega nõus või kuni on õiguslike nõuete kehtestamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks vajalik.

Meil on õigustatud huvi korral seadusest tulenevalt õigus müüa Teie rahaline kohustus uuele võlausaldajale. Sellisel juhul tekib meil vajadus avaldada Teie isikuandmeid, näiteks eesnimi, perekonnanimi, isikukood, teave olemasolevate rahaliste kohustuste ja varade kohta potentsiaalsetele ostjatele. Potentsiaalsel ostjal on õigustatud huvi hinnata Teie finantskohustust ja hallata seda pärast omandamist. Isikuandmeid saab avalikustada ainult neile potentsiaalsetele ostjatele, kes kohustuvad tagama isikuandmete salajasuse ja töötlema isikuandmeid rangelt vastavalt isikuandmete töötlemise nõuetele ja kustutama isikuandmed peale pakkumise tegemist. Isikuandmete edasine töötlemine on lubatud ainult ostjale, kellest saab uus võlausaldaja.   

Kas ma pean Teile ise oma isikuandmed esitama?

Te ei pea meile isikuandmeid ise esitama. Tegelikult saame enamiku (kui mitte kõik) isikuandmed, mida me Teiega seoses töötleme, muudest allikatest.

Te võite otsustada meile täiendavaid andmeid esitada. Selline teave võib meid aidata Teie võlgnevuse käsitlemisel ja on see teile kasulik. Näiteks võib Teil olla kaalukas põhjus, miks Te ei ole oma võlga maksnud või kui me lepime kokku maksegraafikus, et aidata Teil võlga tagasi maksta, soovite võib-olla esitada teatavaid üksikasju, miks maksegraafik oleks mõistlik ja Teie olukorrale vastavalt kohandatud.

Kas Te edastate minu isikuandmeid teistele isikutele?

Me võime jagada Teie isikuandmeid oma tarnijatega, kes hõlbustavad ja/või osutavad meile teenuseid, näiteks trüki- ja postiteenused, kinnistusregistri päringud, kõnekeskuse teenused, ning võlgade sissenõudjate ja seaduslike esindajatega jne. Me võime jagada Teie isikuandmeid sealhulgas teie telefonikõnede salvestusi ja kirjalikus või elektroonilises vormis kirjavahetust, mis on seotud Teie nõudega, oma kliendiga (Teie lepingupartner). Me võime jagada Teie isikuandmeid ka krediidiinfoettevõtete, kohtutäiturite ja valitsusasutustega.

Meie töötajatel on juurdepääs isikuandmetele. Juurdepääs antakse ainult vajadusel ning kirjeldatud eesmärkidel ja siis, kui töötajal on siduv konfidentsiaalsuskohustus.

Kas minu isikuandmeid edastatakse teise riiki?

Intrumi grupi osana võime edastada Teie andmeid teise riiki väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP). Kui me seda teeme, tagame, et isikuandmete kaitse üldmääruse täitmiseks on olemas sobivad kaitsemeetmed. Üldjuhul ei edastata Teie isikuandmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda (EMP), kuid võlgnevuste  rahvusvahelise sissenõudmise korral võidakse Teie isikuandmeid edastada mõnele meie agentidest, kes töötab vastavas riigis. Me kasutame Teie andmete säilitamiseks ka kolmandast isikust teenusepakkujaid, kellel võib olla juurdepääs Teie andmetele ja kes  võivad asuda väljaspool EMP, sealhulgas, kuid mitte ainult, Ameerika Ühendriikides (edaspidi USA). Me ei edasta Teie andmeid kunagi väljapoole EMP tagamata Teie isikuandmete turvalisust ja kaitset. Seetõttu kontrollime, et kõik vastuvõtjad on allkirjastanud ELi standardmudeli sätted ning rakendatakse vajalikke lisakaitsemeetmeid, et edastamist põhjendada, või et kõnealune riik tagab andmekaitsealaste seaduste kohase piisava kaitse. Me võime avalikustada teavet ka väljaspool neid rühmi pettuste ennetamiseks või kui see on nõutav seadusest tulenevalt.

Kui kaua Te minu isikuandmeid säilitate?

Säilitame Teie andmeid nii kaua, kui on vajalik seaduslikul eesmärgil, milleks need koguti, seni kuni meil on õigustatud huvi neid säilitada, näiteks võlgade sissenõudmise hea tava tagamiseks ja kuni põhikirjast tuleneva aegumistähtajani, et kaitsta ennast õiguslike nõuete vastu. Samuti on meil õiguslik kohustus säilitada Teie isikuandmeid teatava aja jooksul, et ennetada ja tuvastada pettust, avastada ja tõendada rahapesu ning finantsauditite jaoks. Statistika tegemiseks säilitame rangelt pseudonümiseeritud ja anonümiseeritud andmeid.

Mis puudutab meie varukoopiaid, siis kustutame Teie andmed ka oma varukoopiatest, kuid alles siis, kui varukoopia tuleb meie varundamispõhimõtete kohaselt taastada. Kui varukoopia tuleb varundamispõhimõtete kohaselt kustutada, kustutame Teie andmed täielikult s.t varundamised kustutatakse tavaliselt ühe aasta pärast.

Kas minu suhtes kohaldatakse automaatset otsustusprotsessi?

Jah. See on vajalik Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks ning kooskõla tagamiseks võlgade sissenõudmise hea tavaga, meie äritegevuse optimeerimiseks ja Teie juhtumi tõhusaks ja õigeaegseks haldamiseks.

Krediidihinne näitab, kuidas Teie juhtumit käsitleda. Krediidihinne antakse automaatsete vahenditega ja krediidihinde põhjal otsustatakse, kas on tõenäoline, et Te võla tagasi maksate või kas peaksime edastama Teie nõude õiguskaitseasutusele. Me ei leia, et automaatne otsustusprotsess tekitaks õiguslikke tagajärgi või mõjutaks Teid oluliselt, kuna see ei mõjuta Teie lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi.

Üldjuhul ei saa Te teavet üksikute krediidihinnete kohta, mis on Teile antud. Kui Te aga arvate, et oleme käsitlenud Teie võlgnevust krediidihinde tõttu valesti, võite paluda, et vaataksime Teie krediidihinde käsitsi üle.

Millised on minu õigused?

Tähtis on, et mõistaksite, et need on Teie isikuandmed, mida me töötleme ja me soovime, et võiksite meid selles usaldada. Isegi kui me ei vaja Teie isikuandmete töötlemiseks luba, on Teil seoses Teie isikuandmete töötlemisega palju õigusi.

Teie õigused. Mida see tähendab?

Te võite küsida teavet selle kohta, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme, sealhulgas teavet selle kohta.

Õigus andmetega tutvuda:

  • miks me Teie isikuandmeid töötleme,
  • mis liiki isikuandmeid me töötleme,
  • kellega me Teie isikuandmeid jagame,
  • kui kaua me Teie isikuandmeid säilitame või millised on selle aja kindlaksmääramise kriteeriumid,
  • millised on Teie õigused,
  • kust me oleme Teie isikuandmed saanud (kui me ei ole neid Teie käest saanud),
  • kas töötlemine hõlmab automaatset otsustusprotsessi (nn profileerimine),
  • kuidas me tagame Teie isikuandmete kaitse, kui Teie isikuandmed on edastatud EMP-välisesse riiki.

Kogu eespool esitatud teave on kättesaadav käesolevates privaatsuspoliitika põhimõtetes.

Te võite küsida ka koopia isikuandmetest, mida me Teie puhul töötleme. Lisakoopiatega kaasneb aga tasu.

Õigus andmeid parandada

Tähtis on see, et meil oleks Teie kohta õiged andmed ja me soovitame tungivalt, et Te teataksite meile, kui mõni Teie andmetest ei ole õige, näiteks kui olete oma nime vahetanud või kolinud.

Õigus olla unustatud

Kui me töötleme Teie isikuandmeid ebaseaduslikult, näiteks kui me töötleme Teie isikuandmeid kauem kui vajalik või ilma põhjuseta, on Teil õigus paluda, et me selle teabe kustutaksime.

Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele

Teil on õigus isikuandmete töötlemist piirata alates Teie taotlusest kuni  me parandame Teie isikuandmeid või kui olete töötlemisest keeldunud ning kuni me uurime küsimust või kinnitame Teie isikuandmete täpsust (või oleme neid Teie juhiste kohaselt muutnud). See tähendab, et me (välja arvatud isikuandmete säilitamine) võime töödelda Teie isikuandmeid ainult Teie nõusolekul, viidates vajaduse korral õiguslikele nõuetele, et kaitsta kellegi teise õigusi või kui see on töötlemisega seotud olulistes avalikes huvides.

Samuti on Teil õigus paluda, et me piiraksime Teie isikuandmete töötlemist, kui töötlemine on ebaseaduslik, kuid Te ei soovi, et me isikuandmed kustutaksime.

Õigus keelduda

Kui Te leiate, et meil ei ole õigust Teie isikuandmeid töödelda, või kui soovite automaatotsuse läbivaatamist, võite töötlemisest keelduda. Sellisel juhul võime jätkata töötlemist vaid siis, kui me esitame kaalukad põhjendused, mis kaaluvad üles Teie huvid, õigused ja vabadused. Kuid me võime alati Teie isikuandmeid töödelda, kui see on vajalik õiguslike nõuete kindlaksmääramiseks, täitmiseks või kaitsmiseks.

Õigus andmete ülekantavusele

Te võite paluda, et Teie isikuandmed, mille olete meile nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks töötlemiseks esitanud, antaks Teile struktureeritud, laialdaselt kasutatavas ja masinloetavas vormingus. Samuti on Teil õigus paluda, et see teave edastataks mõnele teisele vastutavale töötlejale.

Nõusoleku tühistamine

Nõusolek ei ole Intrumi andmetöötluse aluseks. Arvestades, et mõned töötlustoimingud peaksid põhinema nõusolekul, on Teil õigus nõusolek tühistada ning seejärel me lõpetame töötlemistoimingud sellel õiguslikul alusel.

Me teavitame Teie taotlus(t)est ka teisi isikuid, kellega oleme Teie isikuandmeid jaganud.

Kuidas esitada kaebust andmete kasutamise kohta või kasutada oma õigusi?

Kui soovite esitada kaebuse selle kohta, kuidas me Teie isikuandmeid käitleme, sealhulgas seoses eelkirjeldatud õigustega, võite võtta ühendust meie andmekaitseametnikuga ja me uurime Teie probleemi.

Andmekaitseametnik: DPO_EE@intrum.com

Kui meie vastus Teid ei rahulda või leiate, et me töötleme Teie andmeid ebaausalt või ebaseaduslikult, võite esitada kaebuse Andmekaitse Inspektsioonile. Lisateavet Andmekaitse Inspektsiooni ja sealse kaebuste käsitlemise menetluse kohta leiate siin: https://www.aki.ee/et/inspektsioon

Kui Teil on täiendavaid küsimusi selle kohta, kuidas me töötleme Teie isikuandmeid, võtke ühendust meie andmekaitseametnikuga.

Uuendame ja arendame oma teenuseid ja veebilehte pidevalt ning sellest tulenevalt võime käesolevat privaatsuspoliitikat aeg-ajalt muuta. Võimalikud muudatused ei piira Teie õigusi. Peale olulisi muudatusi või kui peame seda vajalikuks, teavitame Teid Intrumi veebilehe kaudu, samuti võime Teid teavitada posti, e-posti või muu kanali vahendusel hiljemalt 20 kalendripäeva enne selliste muudatuste jõustumist. Soovi korral on privaatsuspoliitika kättesaadav ka Intrumi kontoris.

Intrum Privaatsuspoliitika, kehtiv alates 14. september 2020.a.